Archief

ITS gaat wettelijke rapportages opstellen voor Nederlandse vermogensbeheerder

25/05/2018

ITS gaat voor de beleggingsfondsen van een Nederlandse vermogensbeheerder de wettelijke rapportages DRA, FTK en AIFMD opstellen. Voor het opstellen van DRA en FTK rapportages wordt gebruik gemaakt van software ontwikkeld in eigen beheer. Voor de AIFMD rapportages maken we gebruik van de software "Annex IV" van Matterhorn Reporting Services (www.matterhorn-rs.com)
Uitbreiding FTK rapportage met liquiditeitsprognose (staat K206)

01/05/2018

Met ingang van het eerste kwartaal 2018 is de FTK rapportage uitgebreid met de liquiditeitsprognose. De liquiditeitsprognose brengt de assets & liabilities van het pensioenfonds bij elkaar in 1 overzicht en drukt de liquiditeit uit in 1 kengetal: het liquiditeitsratio. Voor al onze klanten hebben wij de K206 staat opgesteld. één conclusie kan worden getrokken: er is geen gemene deler te ondekken tussen de diverse pensioenfondsen. Het liquiditeitsratio van een pensioenfonds hangt zeer af van de asset mix, mate van liquiditeit, openstaande vorderingen en schulden, of er wordt belegd via fondsen of discretionaire mandaten en/of er sprake is van een rente-overlay. In de K206 moet tevens het liquiditeitsratio na schok worden berekend. Het effect op het liquiditeitsratio op korte termijn (binnen 48 uur) en na 3 maanden als gevolg van diverse scenario's moet worden gerapporteerd. De ratio's zijn ook hier weer niet met elkaar te vergelijken. De conclusie die wel getrokken kan worden is dat het valutarisico het grootste neerwaartse effect heeft op het liquiditeitsratio. Terugkoppeling van de DNB op de gerapporteerde liquiditeitsratio's heeft nog niet plaatsgevonden.
ITS biedt pensioenfondsen inzicht in operationele en financiële risico's

01/11/2017

Institutional Trust Services (ITS) biedt pensioenfondsen inzicht in operationele en financiële risico's door taken uitbestedingsrelaties (depotbank, fiduciair manager en vermogensbeheerders) te monitoren en door opzet, bestaan en werking van processen te toetsen. Het uitgangspunt is dat ITS als controlerend backoffice (CBO) een schaduwadministratie voert en vandaaruit dagelijks, onafhankelijk toetst, beoordeelt, monitort, signaleert en informeert.
Verplichting centrale afhandeling derivaattransacties via clearinghuis

28/08/2017

De Europese Commissie wil het gebruik van derivaten veiliger en transparanter maken door transacties via een centrale tegenpartij ('central clearing') te laten verlopen. Omdat hierbij cash als onderpand moet worden gestort, nemen de kosten van transacties alsmede de liquiditeitsrisico's voor pensioenfondsen echter wel toe. Pensioenfondsen zijn sinds 2012 tijdelijk uitgezonderd van de verplichting om derivaattransacties centraal af te wikkelen via een clearinghuis. De vrijstelling vervalt in augustus 2018. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de vrijstelling voor pensioenfondsen met nog eens drie jaar te verlengen.

Bron: Pensioenfederatie
ESMA Risk Dashboard nr2, 2017

17/08/2017

ESMA (The European Securities and Markets Authority) heeft haar Risk Dashboard gepubliceerd met betrekking tot het eerste kwartaal van 2017.
ESMA is een onafhankelijk instantie die de belegger moet beschermen en de orde en stabiliteit van de financiële markten moet bevorderen. ESMA stelt dat de risico's in de diverse segmenten op hoog niveau blijven.
Groei aantal fondsen voor gemene rekening

11/08/2017

Het dagblad Trouw berichtte dat het aantal aanvragen voor fondsen voor gemene rekening is gestegen. Dit jaar zijn al honderden aanvragen voor de oprichting van dergelijke fondsen bij de Belastingdienst binnengekomen. Beleggers hebben, met name vanwege de fiscale voordelen, de weg naar de beleggingsfondsen gevonden. De FGR is zeker geen nieuwe constructie.
Wij verzorgen al sinds jaar en dag voor diverse vermogensbeheerders de financiële administratie en de participantenadministratie van de FGR.
In onze brochure kunt U daar meer over lezen.
ISAE3402 2016 opgenomen in register Governance Instituut

08/06/2017

ITS is door het Governance Instituut, met haar laatste ISAE3402, ingeschreven in het ISAE3402 register.
Dit register wordt maandelijks gemiddeld door 3.000 unieke bezoekers geraadpleegd.
Bezoekers kunnen hier zien dat ITS ISAE3402 gecertificeerd is.
ESMA Report on trends, risks and vulnerabilities nr1, 2017

07/06/2017

ESMA (The European Securities and Markets Authority) heeft haar Rapport over
"trends, risico's en kwetsbaarheden" gepubliceerd met betrekking tot het vierde kwartaal van 2016.
ESMA is een onafhankelijk instantie die de belegger moet beschermen en de orde en stabiliteit van de financiële markten moet bevorderen. ESMA stelt dat de risico's in de diverse segmenten (market, credit, liquidity en contagion risk) op hoog niveau blijven, maar dat de outlook stabiel blijft.
DNB publiceert aangepaste "Aanwijzigingen Jaar, Kwartaal en Maandstaten".

29/05/2017

De DNB heeft 29 mei 2017 een nieuwe versie van de aanwijzingen FTK jaar-, kwartaal- en maandstaten pensioenfondsen op haar website gepubliceerd. In deze versie is o.a. een aanwijzing toegevoegd omtrent de berekening van het percentage zakelijke waarden welk voor het eerst over het eerste kwartaal van 2017 gerapporteerd moest worden.
Linksanalytics publiceert visie "Trump-effect".

01/03/2017

Linksanalytics heeft haar visie op de impact van het beleid van president Trump op de rendementen van een typisch Europees pensioenfonds geanalyseerd en gepubliceerd.
Institutional Trust Services en het Institutioneel Benchmarking Instituut gaan samenwerkingsverband aan

16/02/2017

ITS en het Institutioneel Benchmarking Instituut (IBI) kondigen via diverse media hun samenwerkingsverband aan. Het doel van de samenwerking is om pensioenfondsen te ondersteunen bij het verder optimaliseren van processen en het behalen van efficiencyvoordelen. Gestart is met het ontwikkelen van een kwartaalrapportage, waarbij ITS de basisinformatie gaat verzorgen. Deze kwartaalrapportage betreft het product "Rendementsattributie™ ". Deze globale rendementsattributie geeft het bestuur inzicht in hoe vanuit het gemiddelde van de peergroep de attributie is opgebouwd en biedt de mogelijkheid om de gevolgen van eerdere besluiten te evalueren. IBI vervaardigt deze rapportage op basis van de kwartaalrapportage aan DNB. Het pensioenfonds kan zich dan periodiek vergelijken met de peers.
Geen heroverweging voor onderscheid DB- en DC-regelingen pensioenfondsen

21/12/2016

Staatssecretaris Wiebes van Financiën reageert op het arrest van de Hoge Raad over de btw-behandeling van vermogensbeheerdiensten voor pensioenfondsen (V-N 2016/67.18).
De staatssecretaris voelt niets voor een heroverweging om het onderscheid voor de btw tussen DB- en DC-regelingen te laten vervallen of een onafhankelijk extern onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor. Daarmee acht hij de motie Oomen (V-N 2016/6.15) afgedaan.
Deze motie gaat over een gelijke btw-behandeling voor wat betreft de beheerkosten voor Defined Benefit-regeling (DB-regeling) en Defined Contribuition-regeling (DC-regeling).
De Hoge Raad heeft in het arrest geoordeeld dat het desbetreffende pensioenfonds, dat tegen inleg van een premie een uitkering toezegt op basis van loon vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren (DB-regeling), geen gemeenschappelijk beleggingsfonds in de zin van de btw is.
Het arrest bevestigt hiermee de lijn dat er geen ruimte bestaat om vermogensbeheerdiensten, verricht voor pensioenfondsen die een DB-regeling uitvoeren, vrij te stellen van btw.
Update themapagina btw

19/12/2016

De themapagina Btw is geactualiseerd naar aanleiding van een recente uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad volgde in een uitspraak van 9 december 2016 het standpunt van de Nederlandse overheid. De Hoge Raad sluit zich aan bij het oordeel van Gerechtshof van Den Haag (van 5 december 2014) en beslist dat het beleggingsrisico (en de gevolgen daarvan voor de hoogte van de pensioenuitkeringen) ”niet van voldoende betekenis” is om deze gelijk te stellen met het risico dat deelnemers van een gemeenschappelijk beleggingsfonds dragen.

De inperking van de btw-koepelvrijstelling (vrijstelling voor samenwerkingsverbanden) voor 'pensioenadministratiediensten' vanaf 2015 resulteert in een verdere toename van de btw-lasten voor een aanzienlijk aantal pensioenfondsen.
ESMA Risk Dashboard nr4, 2016

02/12/2016

ESMA (The European Securities and Markets Authority) heeft haar Risk Dashboard gepubliceerd met betrekking tot het derde kwartaal van 2016.
ESMA is een onafhankelijke instantie die de belegger moet beschermen en de orde en stabiliteit van de financiële markten moet bevorderen. ESMA stelt dat de risico's in de diverse segmenten op hoog niveau blijven.
Duurzaam beleggen in pensioensector groeit door

12/10/2016

In de pensioensector wordt steeds meer duurzaam belegd en die groei zal gezien alle voornemens in de sector verder doorzetten. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar duurzaam beleggen in de pensioensector. Tijdens het onderzoek zijn vervolgacties opgetekend waarmee vanuit verschillende perspectieven een goede bijdrage kan worden geleverd aan een stabiele ontwikkeling van duurzaam beleggen. De vervolgacties en meer informatie over het onderzoek en de uitkomsten staan in het rapport: Duurzaam beleggen in de Nederlandse pensioensector
DNB publiceert uitvoeringskosten en rendementen individuele pensioenfondsen

21/09/2016

DNB heeft onlangs een tweetal interessante publicaties gedaan. Per individueel pensioenfonds worden o.a. rendementen vermeld en daarnaast kosten van vermogensbeheer en transactiekosten. Hiermee worden pensioenfondsen transparant en vergelijkbaar. ITS ondersteunt diverse pensioenfondsen bij het toetsen van performance percentages zoals door vermogensbeheerders gerapporteerd en tevens in rekening gebrachte vermogensbeheerkosten. ITS toetst onafhankelijk of bij de performanceberekening een bestendige gedragslijn wordt gevolgd. Dit is van belang, omdat performance fee gekoppeld is aan behaalde (out)performance. Het toetsen behelst het rekenen met afgesproken percentages, het hanteren van een getoetste marktwaarde en het verwerken van stortingen en onttrekkingen.
ESMA Risk Dashboard nr3, 2016

21/09/2016

ESMA (The European Securities and Markets Authority) heeft haar Risk Dashboard gepubliceerd met betrekking tot het tweede kwartaal van 2016. ESMA is een onafhankelijke instantie die de belegger moet beschermen en de orde en stabiliteit van de financiële markten moet bevorderen. ESMA stelt dat de risico's in de diverse segmenten op hoog niveau blijven.
DNB publiceert modellen APF Kwartaalstaten

21/09/2016

Begin september heeft de DNB de modellen gepubliceerd van de APF kwartaalstaten. Een Algemeen Pensioenfonds dient deze rapportage te verstrekken met ingang van het 3e kwartaal 2016. Naast de balans en verlies- en winstrekening wordt in de rapportage aandacht gevraagd voor de berekening van het weerstandsvermogen en de diverse risico's.
EMIR onderzoeken DNB

24/08/2016

DNB heeft twee onderzoeken bij pensioenfondsen uitgevoerd over EMIR: een self-assessment naar de compliance van pensioenfondsen aan de EMIR-vereisten en een liquiditeitsimpactstudie naar de gevolgen van de verplichting tot centrale clearing van bepaalde derivaten. Uit het self-assessment blijkt dat bijna alle pensioenfondsen hebben aangegeven compliant te zijn met de op dit moment voor pensioenfondsen geldende EMIR-vereisten. In de liquiditeitsimpactstudie is een scenario bestudeerd waarbij de mogelijke liquiditeitsimpact van een renteschok onderzocht is. Uitgangspunt was hierbij de veronderstelling dat pensioenfondsen hun huidige swapportefeuille volledig centraal gecleared zouden hebben. Zie hier de belangrijkste conclusies. Alhoewel pensioenfondsen op dit moment nog een vrijstelling van de clearingverplichting tot Q2 2017 hebben, is de boodschap van DNB duidelijk: ” bereid je goed voor!”.
ESMA Risk Dashboard 13 July, 2016

27/07/2016

ESMA (The European Securities and Markets Authority) heeft haar Risk Dashboard gepubliceerd met betrekking tot het tweede kwartaal van 2016. ESMA is een onafhankelijk instantie die de belegger moet beschermen en de orde en stabiliteit van de financiële markten moet bevorderen. ESMA stelt dat als gevolg van de Brexit de risico’s in de diverse segmenten op hoog niveau blijven.
Jaarrekening op basis van custody data

04/07/2016

Voor diverse pensioenfondsen stellen wij de jaarrekening op (balans, verlies- en winstrekening, kasstroomoverzicht, verloopstaat en specificaties) uitgaande van custody data. In de praktijk betekent dit dat de depotbank transacties en waarderingen aanlevert. M.a.w. de custody data is leading en op basis van deze bestanden wordt de financiële administratie (het grootboek) ingericht. Bij de inrichting kan een klantspecifiek grootboekrekeningschema worden gehanteerd. In de praktijk zien we dat er voorkeur bestaat aan een FTK grootboekrekeningschema. Hiermee is de consistentie met de FTK rapportage gewaarborgd. Bovendien komt, in het geval een pensioenfonds belegt in beleggingsfondsen, de transparantie op de beleggingsfondsen om de hoek kijken. Hiermee nemen we veel werk bij het pensioenfonds uit handen.
Uitbreiding controles op AIFMD-rapportages en verlenging inzendtermijn

09/06/2016

Met ingang van de rapportages over 2016K2 en 2016H1 is de AIFMD formulierenset op een aantal belangrijke punten aangepast. De controleregels zijn in lijn gebracht met de ESMA vereisten. DNB heeft de uiterste inzendtermijn voor rapportages die eind juli binnen moeten zijn, eenmalig verlengd met twee weken tot 15 augustus 2016.
Verschillen UFR methodiek

06/06/2016

In reactie op vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft staatssecretaris Klijnsma (SZW) op 20 mei de Eerste Kamer een brief gestuurd over de verschillen in de UFR-methodiek voor verzekeraars en pensioenfondsen. In de brief wordt uiteengezet wat de bredere verschillen tussen pensioenfondsen en verzekeraars zijn, hoe de rentetermijnstructuur gebaseerd op de UFR-methode bepaald wordt bij pensioenfondsen en verzekeraars en wat de redenen zijn voor het verschil in methode voor verzekeraars en pensioenfondsen.
DNB rapportage financiële positie pensioenfondsen

23/05/2016

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op verzoek van de Tweede Kamer en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rapportage gemaakt over de financiële positie van pensioenfondsen. In de rapportage gaat DNB onder meer in op de herstelplannen van pensioenfondsen en de financiële positie in het eerste kwartaal van 2016. Op 1 april 2016 moesten (kwetsbare) pensioenfondsen hun herstelplannen indienen bij DNB. Vanzelfsprekend moesten alle pensioenfondsen ook de dekkingsgraden per Q1 rapporteren. Deze twee informatiebronnen zijn gebruikt voor de rapportage aan de Tweede Kamer en het ministerie.
ESMA publiceert Risk Dashboard 2016/Q1

20/05/2016

ESMA (The European Securities and Markets Authority) heeft haar Risk Dashboard gepubliceerd met betrekking tot het eerste kwartaal van 2016. ESMA is een onafhankelijk instantie die de belegger moet beschermen en de orde en stabiliteit van de financiële markten moet bevorderen. ESMA stelt dat de risico’s in de diverse segmenten op hoog niveau blijven.
Een andere ”(door)kijk” op fondsbeleggingen; wat kost het en wat levert het op?

29/04/2016

Voor onze pensioenfondsklanten zitten we nu middenin de FTK rapportagecyclus. Het verzamelen en verwerken van de verplichte doorkijk (peek-through) op beleggingsfondsen maakt een steeds groter deel uit van de werkzaamheden. Met pensioenfondsen, vermogensbeheerders en custodians zijn we in gesprek over verbetermogelijkheden en werken we nauw samen om dit proces efficiënt te organiseren en waar mogelijk te automatiseren.
DUFAS publiceert ”Handreiking beheerder-bewaarder overeenkomst”

15/04/2016

De handreiking bevat best practices voor de overeenkomst tussen de beheerder en bewaarder.
De handreiking is ontstaan vanuit de behoefte van marktpartijen (fondsbeheerders, maar ook bewaarinstellingen) om meer guidance te krijgen bij het opstellen dan wel actualiseren van deze overeenkomst. Modelbepalingen over artikelen die anders in de praktijk nogal eens leiden tot discussie met de AFM, kunnen het onderhandelingsproces en het traject van vergunningverlening bespoedigen.
Uitstel introductie MIFID II

31/03/2016

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) is een herziening van de in 2007 ingevoerde Europese richtlijn MiFID en de introductie van de verordening MiFIR. In MiFID II staat dat de wet- en regelgeving van toepassing is per 3 januari 2017. De Europese Commissie stelt echter uitstel van één jaar voor. MiFID II heeft als doel de tekortkomingen van MiFID I te repareren, marktwerking te versterken en bescherming van beleggers te vergroten. Onder andere een grotere transparantie, uitgebreider toezicht op OTC transacties en High Frequency Trading worden voorzien in MiFID II. Op markten (o.a. commodities, structured products, derivaten) waar tot nu toe weinig tot geen regulatie plaatsvond gaat onder MiFID II meer gereguleerd worden. Een uitgebreide transactierapportage zal waarschijnlijk benodigd zijn.
Onderzoek kwetsbare pensioenfondsen

31/03/2016

DNB presenteerde op 10 maart de uitkomsten van het onderzoek naar kwetsbare pensioenfondsen. Aan de hand van een lijst met kwetsbaarheidsindicatoren, is DNB met zestig fondsen het gesprek aangegaan over de toekomstbestendigheid. In dit onderzoek heeft DNB ook kwalitatieve indicatoren meegenomen. Hierbij valt te denken aan operationele risico’s als een administratie die niet op orde is, of een krimpende sector of bedrijfstak waarin het pensioenfonds actief is, en bestuurlijke risico’s, bijvoorbeeld fondsen die langdurig geen geschikte bestuurders kunnen vinden. DNB heeft deze fondsen verzocht maatregelen te nemen om hun kwetsbaarheden te adresseren. Dit kan op verschillende manieren, maar in sommige gevallen is het in het belang van de deelnemers dat de verplichtingen ergens anders worden ondergebracht. Inmiddels hebben dertig pensioenfondsen uit het onderzoek besloten tot liquidatie van het fonds over te gaan.
Advies advocaat-generaal Hoge Raad over BTW-vrijstelling vermogensbeheer

23/03/2016

Het advies gaat over de vraag of het vermogensbeheer voor het bedrijfstakpensioenfonds voor de sector zorg en welzijn binnen het bereik van de (Europese) btw-vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen valt. Daarbij is relevant of dit pensioenfonds, dat een DB-regeling uitvoert, valt onder ’een gemeenschappelijk beleggingsfonds’ als bedoeld in de Europese btw-richtlijn en de Wet op de Omzetbelasting.

Criteria De AG komt aan de hand van de Europese btw-uitspraken (arresten Wheels, ATP en Fiscale Eenheid X) tot de conclusie dat het Hof van Justitie van de EU vier criteria heeft ontwikkeld die voor deze vraag relevant zijn.
Deze criteria zijn:
- Het fonds moet onder bijzonder overheidstoezicht staan;
- Het fonds moet worden gefinancierd door de deelnemers;
- De inleg moet worden belegd volgens het beginsel van risicospreiding;
- Het beleggingsrisico wordt gedragen door de deelnemers.

De AG is van mening dat het betreffende pensioenfonds aan alle vier criteria voldoet. Daarmee is het pensioenfonds een gemeenschappelijk beleggingsfonds en zijn de vermogensbeheerdiensten aan dit fonds vrijgesteld van btw. Volgens de AG kan de Hoge Raad de zaak zelf afdoen. Als de Hoge Raad het advies van de AG volgt, betekent dit dat het overheidsbeleid hiervoor moet worden aangepast.
De conclusie van de AG is nog niet openbaar.
Volgens de Pensioenfederatie geeft de conclusie al voldoende aanleiding om als pensioenfonds te zorgen dat voortaan bezwaar wordt gemaakt tegen btw-afdracht over vermogensbeheerdiensten.
Verplichte renseignering pensioenfondsen 2017

23/03/2016

De Belastingdienst heeft twee handleidingen gepubliceerd. Het zijn de Handleiding Gegevensaanlevering van Pensioenproducten over belastingjaar 2016 en de Handleiding Gegevensaanlevering van Pensioenproducten over belastingjaar 2017 (renseignering).
Deze handleidingen zijn van belang voor beroepspensioenfondsen en pensioenfondsen waarbij pensioenopbouw plaatsvindt in een nettopensioenregeling.
De Belastingdienst heeft in overleg met de pensioensector besloten de gegevensaanlevering over het belastingjaar 2016 niet verplicht te stellen. Maar kunnen fondsen wel de gegevens over het belastingjaar 2016 aanleveren, dan is daarbij de handleiding 2016 uitgangspunt. Eind 2016 krijgen de betrokken fondsen hiervoor een uitnodiging.
Over het belastingjaar 2017 zijn de betrokken pensioenfondsen verplicht de gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst. De handleiding 2017 is daarbij het uitgangspunt. Eind 2017 krijgen de betrokken fondsen van de Belastingdienst een uitnodiging. De gegevens, de premies en gebeurtenissen moeten vóór februari 2018 worden aangeleverd.

De handleidingen zijn te vinden op www.cggp.nl (Community Gegevens Partners).
Pensioenfondsen krijgen toegang tot de handleidingen na aanmelding op de site.
Linksanalytics publiceert visie toekomstige beleggingsrendementen

11/03/2016

Linksanalytics, onze partner voor het leveren van riskmanagement diensten heeft haar visie op de ontwikkeling van toekomstige beleggingsrendementen gepubliceerd.
Peek-through beleggingsfondsen

11/03/2016

We zien dat pensioenfondsen steeds nadrukkelijker vragen om peek-through informatie op te nemen in allerlei rapportages (FTK, jaarrekening, risicorapportage). De frequentie waarmee om deze informatie wordt gevraagd neemt ook toe.

De complexiteit zit in het feit dat een pensioenfonds vaak met meerdere managers te maken heeft (informatiestromen) en verschillende soorten beleggingsfondsen (vastrentend, aandelen, real estate). De peek-through informatie komt niet bij de custodian vandaan, maar dient door de externe managers zelf te worden aangeleverd.

Als organisatie hebben we nagedacht over een efficiëntere benadering. Wij hebben een systeem ontwikkeld waarmee via een webportal peek-through informatie wordt opgevraagd. De externe manager kan zijn data uploaden en vervolgens wordt getoetst of de inhoud van de bestanden compleet is. Wij verrijken de bestanden dan met de noodzakelijke FTK elementen. Een manager hoeft dan maar één keer aan te leveren en vervolgens kan op basis van de participatie van een pensioenfonds de peek-through worden aangemaakt op basis van ”% of ownership”. Dus 1 keer aanleveren en ”n” keer distribueren. Dat maakt het proces al een stuk efficiënter. Bovendien hebben we volgens deze methodiek niet te maken met allerlei verschillende informatiestromen/formaten.

Bovenstaande benadering vergt een inspanning van betrokken partijen. Uiteindelijk levert het veel op. Feit is dat managers geen keuze hebben. Peek-through informatie is verplicht (in FTK) en zal ook een criterium zijn/worden in het selectieproces.
Themaonderzoek DNB ”self-assessment EMIR invoering”

09/03/2016

DNB start een themaonderzoek naar de invoering van de EMIR en de mogelijke knelpunten die zich hierbij voordoen. Het doel van het themaonderzoek is een beeld krijgen van de huidige staat van de EMIR-compliance van de onder toezicht staande instellingen.
Verplichting centrale afhandeling derivaten uitgesteld

03/03/2016

De verplichting voor pensioenfondsen om derivaten via central clearing af te handelen is met nog eens twee jaar uitgesteld tot augustus 2017. Central clearing is onderdeel van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR). EMIR moet zorgen voor meer transparantie. Deze verplichting zou bij pensioenfondsen tot problemen leiden, omdat onderpand aan een CCP normaliter in cash wordt gestort. Dit brengt voor pensioenfondsen kosten en liquiditeitsrisico’s met zich mee. Pensioenfondsen zijn daarom vrijgesteld tot de CCP’s een andere manier hebben gevonden waarop pensioenfondsen aan hun onderpandsverplichtingen kunnen voldoen.
Ingediende APF aanvragen bij DNB

03/03/2016

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Algemeen Pensioenfonds op 1 januari hebben vijf partijen een vergunning voor een APF bij DNB aangevraagd. Uit de eerste beoordeling door DNB blijkt dat de aanvragen meestal niet compleet zijn ingediend. De aanvragers zijn daarover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende informatie alsnog te leveren. Daarmee is de wettelijke beslistermijn van dertien weken, opgeschort. Ook zijn er nog inhoudelijke aandachtspunten. Indien deze aandachtspunten tijdig worden opgelost, verwacht DNB in de loop van het tweede kwartaal de eerste vergunningen te kunnen verlenen. DNB heeft op Open Boek Toezicht een speciale pagina gemaakt over het APF.
OOB-status pensioenfondsen

03/03/2016

De discussie over het aanwijzen van pensioenfondsen als organisaties van openbaar belang (OOB) loopt nog steeds. Het plan van het kabinet was om o.a. pensioenfondsen met een technische voorziening van meer dan 4 miljard aan te wijzen als organisaties van openbaar belang. Dijsselbloem vindt namelijk dat het maatschappelijk belang van deze organisaties groot is. Inmiddels is er een tweetal moties ingediend om pensioenfondsen niet aan te merken als OOB-organisatie. Een consequentie van de OOB-status zou zijn dat de jaarrekening op 1 april gereed moet zijn.
Publicatie pensioenfederatie herziene versie 2016 ”Aanbevelingen uitvoeringskosten”

02/03/2016

De Pensioenfederatie heeft de "Aanbevelingen uitvoeringskosten" herziene versie 2016 gepubliceerd. Deze aanbevelingen hebben primair betrekking op transparantie over uitvoeringskosten naar de externe stakeholders. Deze herziene versie is van toepassing vanaf de verslaglegging over het boekjaar 2016. Voor het look-through principe met betrekking tot transactiekosten geldt de ingangsdatum van boekjaar 2017.
Grenswaarde rapportageprofielen DRA aangepast

02/03/2016

De DNB heeft gepubliceerd dat vanaf 1 januari 2016 de grenswaarde voor de rapportageprofielen behorende bij de beleggingsinstellingenrapportages worden verhoogd van EUR 125 naar EUR 150 miljoen. Voor fondsen met een balanstotaal kleiner dan EUR 150 miljoen geldt vanaf dat moment het profiel BIB en voor fondsen met een balanstotaal gelijk aan of groter dan EUR 150 miljoen geldt het profiel BIV of BIC.
Aanwijzingen FTK 2016

02/03/2016

De DNB heeft 1 februari 2016 een nieuwe versie van de aanwijzingen FTK jaar-, kwartaal- en maandstaten pensioenfondsen op haar website gepubliceerd. In deze versie zijn de formulieren K502 (Vereiste dekkingsgraad), J501 (beleidsdekkingsgraad) en J606 (definities dekkings- en reservetekort) aangepast. Eerder dit jaar zijn in meerdere formulieren aanpassingen doorgevoerd in de aanwijzingen n.a.v. nFTK. Dit betreft de formulieren K(401,402,501,502) en J(305,402,403,501,502,604A en B).